[TOC] ##1.点击控制台进入 ![](https://oss.showapi.com/doc/3961/9/c6b464582454_1606374265514.png) <br/> ##2.点击 控制台==>我是接口使用者==>我的应用 ![](https://oss.showapi.com/doc/3105/37/f3534e1f58b449a795d193537e11a6b0.png) <br/> ##3.点击重置按钮 ![](https://oss.showapi.com/doc/3105/37/9ca83441a04f466b988ee7dfeabe29df.png) <br/> ##4.按照提示输入登陆密码点击立即重置 ![](https://oss.showapi.com/doc/3105/37/63c18267ed7248a8a52e4497d9391e0f.png) <br/> ##5.秘钥重置成功,之前的秘钥失效 ![](https://oss.showapi.com/doc/3105/37/2be2dd9ff7c144c4b637acf785008172.png) <br/>