[TOC] ##1.点击控制台进入 ![](https://oss.showapi.com/doc/3961/9/c6b464582454_1606374265514.png) <br/> ##2.点击 控制台==>我是接口使用者==>我的应用 ![](https://oss.showapi.com/doc/3105/37/f3534e1f58b449a795d193537e11a6b0.png) ##3.点击修改按钮 ![](https://oss.showapi.com/doc/3105/38/47c252191472492ab3ab34993c146cfd.png) ##4.勾选某个appid可以调用的接口 ![](https://oss.showapi.com/doc/3105/39/5a69babfbe744a5d888a383a739e34b4.png) ##5.设置好后点击立即修改-->保存 即可